INFORMACJA PRAWNE

 

Korzystanie ze stron internetowych lub jakichkolwiek podstron (dalej zwanych „Witryną”) spółki Terberg RosRoca Group (dalej zwanej Terberg) dostępnych pod adresem www.terbergrosroca.com oznacza akceptację następujących warunków i postanowień. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek spośród następujących warunków i postanowień, nie może korzystać z tej Witryny.

LICENCJA OGRANICZONA

Z zastrzeżeniem wymienionych w niniejszym dokumencie warunków i postanowień oraz wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, spółka Terberg udziela użytkownikom niewyłącznego, niezbywalnego, indywidualnego i ograniczonego prawa uzyskiwania dostępu do Witryny i dostępnych w niej materiałów, korzystania z nich oraz wyświetlania, wyłącznie na własny użytek. Zezwolenie to nie oznacza przeniesienia praw własności do Witryny i dostępnych w niej materiałów i podlega następującym ograniczeniom: (i) wszystkie kopie Witryny oraz dostępnych w niej materiałów muszą zawierać informacje dotyczące praw autorskich i wszelkie pozostałe informacje spółki Terberg dotyczące prawa własności; oraz (ii) jakiekolwiek modyfikowanie, dystrybucja, przekazywanie lub przechowywanie Witryny lub dostępnych w niej materiałów, jak również ich powielanie, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie, lub jakiekolwiek inne publiczne lub komercyjne wykorzystywanie Witryny i dostępnych w niej materiałów jest zabronione, chyba że niniejszy dokument wyraźnie stanowi inaczej.

PRAWA AUTORSKIE

Zawartość Witryny chroniona jest prawami autorskimi – Copyright © Terberg 2017. Wszelkie prawa, których nie przyznano wyraźnie w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Znaki towarowe „Terberg RosRoca Group”, „Terberg”, „Terberg Matec”, „Ros Roca”, „Dennis Eagle”, „HS Fahrzeugbau”, „Resitul” oraz wszystkie inne znaki towarowe spółki Terberg oraz jej spółek zależnych, jak również nazwy produktów, logo, symbole handlowe, nazwy handlowe, zarejestrowane i niezarejestrowane slogany oraz usługi są znakami towarowymi spółki Terberg.

Udzielenia dostępu do Witryny nie należy interpretować jako przyznania w sposób dorozumiany, zgodnie z zasadą estoppel ani w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakichkolwiek symboli zamieszczonych w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Terberg.

MODYFIKACJA WITRYNY

Spółka Terberg zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji tej Witryny lub cofnięcia dostępu do niej w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość Witryny dostarczana jest w bieżącej formie, w takim stanie, w jakim jest ona dostępna. Wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z jakichkolwiek informacji, narzędzi lub usług dostępnych w Witrynie ponosi użytkownik, a spółka Terberg nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności ani użyteczności takich informacji, narzędzi czy usług. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, spółka Terberg nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących dostępności, dokładności, rzetelności ani zawartości Witryny.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, spółka Terberg nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne ani wynikowe szkody, utratę zysków ani zakłócenia w działalności wynikające z korzystania lub braku możliwości skorzystania z usługi, nawet jeśli spółka Terberg zostanie poinformowana o takich szkodach. Spółka Terberg nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, opóźnienia czy błędy występujące w Witrynie i nie będzie mieć obowiązku informowania użytkowników o aktualizacji informacji. Spółka Terberg nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane kierowaniem się danymi ani usługami dostępnymi w Witrynie, ani danymi, które użytkownicy zamieścili w Witrynie.

HIPERŁĄCZA

Spółka Terberg nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności i nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących materiałów opracowanych lub opublikowanych przez podmioty zewnętrzne, do których hiperłącza znajdują się w Witrynie.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Na stronie internetowej spółki Terberg dotyczącej Polityki prywatności znajdują się informacje na temat tego, w jaki sposób spółka Terberg będzie obchodzić się z danymi osobowymi przekazanymi przez użytkowników odwiedzających Witrynę oraz w jaki sposób zamierza je wykorzystywać. Jeśli chodzi o wszystkie inne informacje lub treści przekazywane przez użytkowników, obowiązują następujące postanowienia: Przekazując informacje lub materiały (takie jak informacje zwrotne, dane, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, pomysły, plany, zamówienia, prośby itp.) spółce Terberg, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Witryny, użytkownik zobowiązuje się, że: (i) materiały te nie będą zawierać żadnych treści niezgodnych z prawem, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, stanowiących nadużycie, nękanie lub groźbę lub nienadających się do publikacji z innych przyczyn; (ii) użytkownik w rozsądnym zakresie dołoży starań w celu przeskanowania materiałów przed ich wysłaniem i usunięcia z nich wszelkich wirusów lub innych elementów mających właściwości infekujące lub mogących powodować zniszczenia; (iii) użytkownik ma prawo własności do materiałów lub nieograniczone prawo do przekazania ich nam, a spółka Terberg może opublikować te materiały lub wykorzystać je lub opisane w nich koncepcje przy tworzeniu własnych produktów bez ograniczeń, bez konieczności wypłacania wynagrodzenia, podawania źródła i bez ponoszenia odpowiedzialności; oraz (iv) użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań przeciwko spółce Terberg w związku z przekazanymi przez siebie materiałami oraz do zwolnienia nas z odpowiedzialności za działania jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego mające związek z przekazanym przez użytkownika materiałem.

Copyright © Terberg RosRoca Group 2021

 

 

 

        

 

 

DOSTARCZANIE GLOBALNEMU PRZEMYSŁOWI ODPADÓW I RECYKLINGU SOLIDNEJ, NIEZAWODNEJ, WYDAJNEJ I INNOWACYJNEJ EKO-TECHNOLOGII